Tiranë, Nëntor 2014: Trajnimi i zhvilluar si një kombinim leksionesh, ushtrimesh, dhe seancash pune në grup, pati si qëllim të sigurojë një bazë të fortë të njohurive praktike në lidhje me parandalimin, hetimin dhe zbulimin e mashtrimeve. Fokus i veçantë iu dha shenjave dhe sinjaleve që ndihmojnë në zbulimin apo praninë e një mashtrimi financiar. Në trajnim u prezantua edhe një përqasje lokale përsa i përket hetimit dhe legjislacionit shqiptar lidhur me hetimin e mashtrimit financiar.