Tiranë, Shtator 2014: Teknologjia e informacionit është një sferë e pashmagshme për audituesit e proceseve. Në operacionet komplekese të biznesit, teknologjia e informacionit zë një vend kyç dhe si rrjedhojë audituesit e brendshëm duhet të jenë të pajisur me njohuri për të kuptuar dhe audituar sistemet e teknologjisë së informacionit. Trajnimi synoi të trajtojë konceptet bazë të teknologjisë së informacionit, sistemet kyçe të operacioneve të biznesit, kontrolleve të përgjithshme IT dhe riskut që i kanoset atyre. Në fokus të trajnimit ishin gjithashtu edhe aplikacionet e operacioneve të biznesit, netëork-u, change management, BCP, etj.